sirac

ABDEST RİSÂLESİ

Ürün Kodu: ca-09

Marka: Cübbeli Ahmet Hoca

0 Değerlendirme

Dil :
Boyut : cm.
Sayfa Sayısı :
Kağıt Cinsi :

50.00 TL
Bu ürün stoklarımızda mevcuttur.
En geç 12 Haziran, 2023 Pazartesi günü kargoda.

ABDEST RİSALESİ

Bilindiği üzere, insanın ilmihâlini öğrenmesi farzdır. Nitekim Enes ibni Mâlik (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen:

"İlim aramak her müslüman üzerine farzdır.”

(İbni Mâce, Mukaddime: 17 No:224, 1/81, Taberânî, el-Mu'cemii’lKebîr, No: 10439, 10/195, Beyhakî, Şu'abıı'l-İman, No: 1666, 1667, 2/254)hadîs-i şerifi de bu manadadır.

ABDEST RİSALESİ

 

Gerçi hadîs-i şerifte: ‘Tahsili farz olduğu bildirilen ilim”den hangi bilgilerin kastedildiği yolunda müteaddit yorumlar yapılmıştır. Çünkü bu kelime ile bütün ilimlerin kastedilmediği ma’lumdur.

Zira kişinin her ilim dalma çalışması mümkün de­ğildir. Farz olan bir şeyi yapmamak ise, azabı mucip bir haramdır.

Dolayısıyla bu takdirde bütün mü’minler farz olan bir ibadeti terk etmekle haram işlemiş sayılırlar ve bundan, hepsinin azaba müstahak olması gibi bir batıl netice çıkar.

Allâh-u Te'âlâ kullarına tâkatlan dışında bir teklif (güçlerinin yetmeyeceği bir yükümlülük) vermediği­ne göre, bu manada ilim arama sorumluluğunu kulla­rına yüklemediği anlaşılıyor. Bu sebeple İslam âlim­leri, buradaki ilimle ne kastedildiği hususunda çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır.

Sindî (Rahimehullah) bu yorumlan şöyle naklediyor: Abdullâh ibni Mübarek Radıyallahu Anh. dan bu hadi­sin açıklamasını  istediklerinde:

"Hadîsin manası halkın sandığı gibi değildir. Mak­sat şudur: Kişinin dînî bir mesele hakkında müşkilatı olduğu zaman bunu halletmek için soruşturması ve öğrenmesi farzdır” demiştir.

Beyzavî (Rahimehullah) da: "Buradaki ilimden murad, kâinatın yaratıcısını tanımak, onun birliğini ve Rasûlüllâh s.a.v peygamber­liğini bilmek ve namazın nasıl ve ne gibi hükümler çerçevesinde kılınacağına dair bilgilerdir” demiştir.

Sevrî (Rahimehullah) ise: "Bu ilimden maksat; bil­memesi halinde kulun mazur sayılmadığı bilgilerdir” demiştir.

Beyhakî (Rahimehullah) da: "Ergenlik çağına varıp akıllı olan kişinin normal olarak bilmesi beklenen ve bilmemesi düşünülemeyen genel dînî bilgiler burada kastedilmiş olabilir.

Yahut faydalı olan ve ihtiyaç duyulan ilimlerin hepsi kastedilebilir.

Her ilim dalında ihtiyacı karşılayabilecek bir ce­maat temîni ve farz-ı kifâyenin îfasının sağlanması sorumluluğu bu hadiste bütün Müslümanlara veriliyor.

Herkes bu mes’ûliyet altındadır. Ancak işaret edilen toplum yetiştirilip hizmetlerin îfası sağlanınca diğer­lerinden farziyet ve sorumluluk kalkmış olur” demiştir.

Bazı âlimler: "Helal nzık talebi herkese farz oldu­ğu için helal ve haramı öğrenmek burada farz kılın­mış,” diye yorumlarken, bir kısmı da burada "Akaid” (inanç) ilminin murat olduğunu söylemiştir.

Ali el-Kârî (Rahimehullah) in beyanına göre, şârihler, bu ilimden maksadın, "Herkesin mutlaka öğren­mesi gereken itikat ilmiyle, abdest ve namazla iligili ilmihâl bilgisi” olduğunu söylemişlerdir.

Çünkü bunları öğrenmek, farz-ı ayın (büluğa er­miş her erkek ve kadına istisnasız farz) dır. İçtihat ve fetva mertebesine ulaşmak ise farz-ı kifâyedir, dolayı­sıyla bazılarının o mertebeye ulaşmasıyla farziyet di­ğerlerinden düşer.

İmâm-ı Sühreverdî (Kuddise Sırmhu) nun beyanı­na göre, bu ilimden maksat, "İhlâs ilmi” dir ki bu, ne­fisten gelecek âfetleri ve amelleri bozacak şeyleri bil­mekten ibarettir, zira ihlâs (amelleri sırf Allâh için yap­mak), emrolunan bir şey olduğuna göre onun yolunu öğrenmek te ayrıca farzdır.

Bu izahlar arasında en benimsenecek görüş, farz olan bu ilimden, İslâm’ın beş şartını öğrenme mana­sının kastedilmiş olmasıdır.

Tabii ki namaz ve oruç, zengin-fakir demeden herkesi ilgilendirdiği için onlar hakkındaki hükümleri bilmek her Müslümana farzdır.

Hac ve zekatın farziyetinde ise, zengin olmak, sağ­lıklı olmak ve yol güvencesi bulunmak gibi birtakım şartlar mevcut olduğundan, bu şartlan hâiz olan kimse­lerin bunlarla ilgili hükümleri de öğrenmeleri farzdır.

Ayrıca ticaret yapmak isteyenin de o işe başlama­dan evvel alış-verişle ilgili meseleleri öğrenmesi, yine böylece evlenecek kimsenin, nikâhla ilgili meseleleri bilmesi farz olur.

Tabii ki farzlar da yerine göre değişir, zira amelden evvel ilim farz olduğu gibi, ilim ve amelin içinde de ihlâslı olmak farzdır, amelden sonra da korku ve ümit arasında olmak farzdır. (Ali el-Kârî, Mirkatü’l-mefâtîh, 1/477) 

Bu izahlardan anlaşıldığı üzere, itikattan sonra tah­sili farz olan en mühim ilim, İslâm’ın beş şartı olup, onların en önemlisi namaz olduğuna göre, namazın anahtarı da temizlik olduğundan biz bu risaleyi bu ko­nuya ayırmayı münasip gördük.

Risalemiz başlıca beş bölümden ibarettir ki, bun­lar da "Tahâret, Abdest, Gusül, Teyemmüm ve Ka­dın halleri” dir.

Allâh-u Te‘âlâ’dan niyazımız, okuyan herkesi amele muvaffak kılmasıdır. Amin!..

Ey iman etmiş olan kimseler! Namaza kalk(mayı arzula)dığınız zaman (eğer abdestsizseniz), yüzlerinizi ve dirseklere kadar (kap­layın şekilde) ellerinizi yıkayın! Başlarınızı mesh edin, ayakla­rınızı da iki topuğa kadar (kapsayıcı şekilde yıkayın)!

Eğer (namaz kılmanız gerektiğinde) cünüp kimselerseniz, (boy abdesti alarak) iyice temizlenin!

Eğer siz (suyu kullanmanıza mâni olacak bir şekilde) hasta kim­seler yahut bir yolculuk üzere(bulunanlar) olduysanız veya siz­den biri(def-i hâcet yapıp da) abdest bozma yerinden geldiyse, ya da kadınlarla(cima etmek suretiyle) birbirinize dokunduysanız ve(abdest veya gusül almak için) bir su bulamadıysanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin de yüzlerinizi ve ellerinizi onun bir kısmıyla(kaplar şekilde sıvazlayarak) meshedin. 

Allâh (sizi abdest, gusül ve teyemmüm gibi vazifelerle mükellef tutarak) sizin üzerinize en ufak bir güçlük yüklemek istemiyor. Velâkin O sizi iyice temizlemek ve üzerinize nimetini tamam­lamak istiyor, tâ ki siz(nimetlerine karşı) şükredesiniz!

(Mâide Sûresi:6)

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme »

Alışveriş Sepetim